gdzie kupićWłaścicielem marki MAGNETIC NEO oraz sklepu internetowego www.renowa24.pl jest:

AB Bechcicki sp z o.o.

ul. Opolska 182

52-014 Wrocław


wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137359, o numerze NIP 8862035526,

o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 PLN.

pixel